Privacy statement

In short:

BuddyGoDutch collects only by approvance of the user private data. This data is used for our matching system in order to create the most suitable matches as possible. BuddyGoDutch doesn’t use the personal data of her members for anything else than for our matchmaking.

The protection of the data of our members has our highest priority. BuddyGoDutch protects the data of her members and does not share the data with third parties.


The full privacy statement:

Privacyverklaring Stichting BuddyGoDutch

Versie november 2019

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Stichting BuddyGoDutch uw gegevens beschermt en hoe deze gegevens gebruikt worden.

1. Stichting BuddyGoDutch

Dit is de privacyverklaring van Stichting BuddyGoDutch. Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij Stichting BuddyGoDutch. Stichting BuddyGoDutch handelt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Stichting BuddyGoDutch blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze privacyverklaring als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Stichting BuddyGoDutch adviseert u dan ook dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Stichting BuddyGoDutch is verantwoordelijk voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens. BuddyGoDutch verzameld persoonsgegevens van Kandidaat Bestuur, Sollicitanten, Commissieleden, derde partijen, buddy’s nationaal, buddy’s internationaal.

2. Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking

Stichting BuddyGoDutch verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van deelnemers voor de hieronder genoemde doeleinden. Hierna zal steeds naar de nummers van deze doeleinden worden verwezen.

1. om diensten te verlenen en te factureren;
2. om te communiceren (waaronder het verzenden van berichten);
3. om onze diensten op de wensen van de deelnemers af te stemmen;
4. om onze diensten te verbeteren;
5. om de deelnemers te informeren over evenementen en aanbiedingen (van derde partijen) van Stichting BuddyGoDutch;
6. om de deelnemers te herkennen én te begroeten;
7. om foto’s van evenementen en activiteiten voor interne publiciteitsdoeleinden te maken en te gebruiken;
8. om te controleren of de deelnemers aan de betalingsverplichtingen voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst;
9. om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
10. om de identiteit van de deelnemers te verifiëren en fraude tegen te gaan;
11. om een groepsreis te organiseren (binnen en buiten Nederland);
12. om bestuursleden te doen inschrijven in het handelsregister;
13. om bestuursleden aan te melden bij de bank.

2.1. Persoonsgegevens voor het functioneren van deelname
Stichting BuddyGoDutch verwerkt de volgende gegevens:
– Voor- en Achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Onderwijsinstelling

2.2. Persoonsgegevens voor het matchingsproces
– Geslacht
– Geboortedatum
– Naam studie
– Studentnummer
– Bachelor of Master
– Gesproken talen
– Introvert versus extravert
– Hobby’s
– Voorkeuren in welzijn zoals beantwoord in het aanmeldingsproces (Zoals: Ga je liever uit of blijf je thuis? )

Indien van toepassing:
– Facebook URL
– Voorkeuren gewenste buddy ( Denk hierbij aan land of taal )

2.3. Persoonsgegevens betreft betalen van onterendere tickets
– Voor- en Achternaam
– E-mailadres
– Adresgegevens
– Betaalmethode en gegevens ( IBAN )

2.4. Persoonsgegevens betreft foto’s
– beeldmateriaal tijdens evenementen*

*Tenzij de deelnemer anders aangeeft. Als de deelnemer later een foto verwijderd wil hebben kan dit ten alle tijden en de betreffende foto zal zo spoedig mogelijk offline worden gehaald of de deelnemer zal onherkenbaar worden gemaakt.

Als u Stichting BuddyGoDutch volgt via sociale media of communiceert met of over Stichting BuddyGoDutch via sociale media, verwerken wij de volgende gegevens zodat wij mogelijk kunnen optimaliseren:
– Profielinformatie van het betreffende sociale medium;
– de bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot Stichting BuddyGoDutch.

3. Verstrekking gegevens aan derden

Stichting BuddyGoDutch kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Stichting BuddyGoDutch en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborg bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derden mogen alleen de gegevens van u gebruiken in opdracht van Stichting BuddyGoDutch.

Voor het overige verstrekt Stichting BuddyGoDutch alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belang.

BuddyGoDutch zal met derde partijen aan wie zij persoonsgegevens doorgeeft altijd voorafgaand een verwerkersovereenkomst afsluiten dan wel de verwerkers voorwaarden van de derde partij toetsen op een adequate naleving van de verordening.

4. Beveiliging

Stichting BuddyGoDutch heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden.

De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Slechts een selecte groep bevoegden heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de deelnemers data.

5. Rechten van betrokkenen

Indien jouw persoonsgegevens door Stichting BuddyGoDutch worden verwerkt, heeft u recht op het volgende indien niet in tegenspraak met de wet:
– Recht op informatie;
– recht op inzage;
– recht op verwijdering;
– recht op rectificatie;
– recht van bezwaar;
– recht op beperking van de verwerking;
– recht op menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten;
– klacht over gebruik persoonsgegevens;
– klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken of vragen heeft over de bovenstaande rechten kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur, via secretary@buddygodutch.nl

7. Hulpmiddelen van derden

De Stichting BuddyGoDutch maakt gebruik van software van derde partijen die ook persoonsgegevens verwerken. Deze hulpmiddelen worden strikt gebruikt voor de bovenstaande doeleinden. De volgende middelen worden gebruikt:

7.1. G Suite

Als een mail verstuurd wordt naar de stichting of een deelnemer van een commissie die toegang heeft tot een Google account, onder het domein van de stichting, worden deze gegevens ontvangen in een non-profit versie van G Suite. Deze gegevens worden door de GDPR (General Data Protection Regulation) wet verwerkt en worden daarmee niet verwerkt door Google. Google zelf heeft daarmee geen inzage in wat er wordt verzonden of ontvangen. Echter is het belangrijk dat de Accounts binnen het domein worden overgedragen. Zo kan het account voor info@buddygodutch.nl daar op volgende jaar worden ingelezen door het nieuwe bestuur. Het is daarom geadviseerd geen persoonlijke gegevens te mailen of bij de mail een verzoek tot verwijderen bij te leveren.

7.2. Zoho

Zoho is het programma dat door Stichting BuddyGoDutch gebruikt wordt voor het verzenden van

Nieuwsbrieven, Updates van Evenementen en dergelijken. De enige gegevens die Zoho van deelnemers van Stichting BuddyGoDutch heeft, zijn de voor en achternaam en het emailadres. Zoho heeft een eigen Privacy Policy waarin aangegeven staat hoe zij de persoonsgegevens bewaren en beveiligen. Deze Policy is te vinden op: https://www.zoho.com/nl/privacy.html

7.3. WordPress

Onze website draait op WordPress en maakt gebruik van cookies. Zie hiervoor 8. Op deze website maken wij gebruik van diverse plug-ins. Deze kunnen IP adressen registreren indien dat nodig is. Denk hierbij aan het betalingssysteem en onze firewall op de website.

8. Cookiebeleid
Wij maken alleen gebruik van Functionele cookies en Analytische cookies die geen invloed hebben op de privacy. Daarmee is het instemmen van cookies niet nodig bij gebruik van onze website.

8.1 Functionele cookies
De zogenoemde functionele sessie cookies worden gebruikt voor het functioneren van de website waaronder:

Het onthouden van de producten die u tijdens het online winkelen aanschaft; het onthouden en doorgeven van de informatie die u invult tijdens het inlogproces.
Het opslaan van uw voorkeuren.

8.2 Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om uw bezoek aan onze websites te analyseren. Wij analyseren bijvoorbeeld het aantal bezoekers dat onze websites bezoekt, de tijdsduur van de bezoeken, de volgorde van de bezochte pagina’s en of de pagina’s van een website moeten worden aangepast. Met behulp van de verzamelde informatie kunnen we onze websites gebruiksvriendelijker inrichten. Verder worden deze cookies gebruikt om mogelijke technische problemen op de websites op te lossen.

8.3 E-mail tracking pixels

Een e-mail tracking pixel is een elektronisch bestand (grootte normaal 1 pixel x 1 pixel) dat in een e mail (bijvoorbeeld onze nieuwsbrief) wordt geplaatst. Door het gebruik van een e-mail tracking pixel kunnen wij zien of (onderdelen van) een e mail gelezen wordt dan wel dat er geklikt is op en in de e-mail. Met deze technologie kunnen we meer inzicht krijgen in het gedrag van gebruikers, zien welke delen van onze e-mails zijn gelezen en de doeltreffendheid van e-mails meten en vergroten . We kunnen deze gegevens gebruiken om te bepalen of een e-mail relevant is.

9. Websites van derden

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Stichting BuddyGoDutch heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door BuddyGoDutch zijn verkregen. Stichting BuddyGoDutch accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

10. Bezwaartermijn

Stichting BuddyGoDutch bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de verordening niet langer dan nodig is voor behoorlijke bedrijfsvoering met een maximum van anderhalf jaar. Indien er sprake is van een wettelijke bewaartermijn zal Stichting BuddyGoDutch deze hanteren.

11. Contact

Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met Stichting BuddyGoDutch via info@buddygodutch.nl.

Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat uw gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

In case you have any questions about how we use your personal data, please contact us by sending an e-mail to info@buddygodutch.nl